kancelaria prawna

ZAKRES USŁUG

 • PRAWO SPÓŁEK / PRAWO HANDLOWE

  • Tworzenie spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń
  • Planowanie optymalnej pod względem prawnym struktury działalności
  • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
  • Przygotowywanie dokumentów prawnych dla organów spółek
  • Ochrona praw i interesów wspólników spółek
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
  • Audyt prawny spółek / przedsiębiorstw
 • UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

  • Przygotowywanie oraz negocjowanie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów (gwarancje, zastawy rejestrowe, hipoteki, akredytywy, kary umowne, kaucje)
  • Audyty prawne zawartych umów
 • PRAWO PODATKOWE

  • Przygotowanie optymalnych podatkowo scenariuszy dla planowanych transakcji / inwestycji
  • Doradztwo podatkowe przy przekształceniach, połączeniach, podziałach, transakcjach dotyczących zbycia składników majątku
  • Opiniowanie umów pod kątem podatkowym
  • Bieżące doradztwo podatkowe
  • Sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
  • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • PRZEKSZTAŁCENIA, POŁĄCZENIA, PRZEJĘCIA SPÓŁEK / RESTRUKTURYZACJE

  • Doradztwo prawne przy wszelkiego typu restrukturyzacjach
  • Opracowanie optymalnej struktury prawnej dla przedsiębiorców
  • Pomoc prawna przy realizacji zaplanowanej struktury prawnej
  • Doradztwo przy nabywaniu udziałów / akcji / praw oraz określonych składników majątkowych przedsiębiorstwa
  • Przeprowadzanie audytów i przeglądów prawnych
 • PRAWO PRACY

  • Przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy (o pracę, o zakazie konkurencji, menedżerskich, lojalnościowych, etc.)
  • Doradztwo i przygotowanie dokumentów związanych z trwaniem, zmianą oraz zakończeniem indywidualnych stosunków pracy
  • Przygotowywanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, np. regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP, korzystania z mienia służbowego, kodeksów etycznych, etc.
  • Doradztwo w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy
  • Doradztwo prawne w sytuacjach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, przejęcia pracowników, zwolnienia grupowe
  • Reprezentowanie klientów przed sądami w sporach z zakresu prawa pracy
 • ODSZKODOWANIA

  • Kompleksowa pomoc prawna osobom poszkodowanym z tytułu wszelkich zdarzeń (wypadków komunikacyjnych, zdarzeń ubezpieczeniowych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, niedotrzymanych warunków umów, itp.)
  • Ochrona dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych)
  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem
  • Prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za szkody osobowe
  • Prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za naruszenie zobowiązań kontraktowych
 • NIERUCHOMOŚCI / INWESTYCJE BUDOWLANE

  • Kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości
  • Doradztwo prawne w ramach procesu inwestycyjnego
  • Doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, etc.)
  • Reprezentowanie klientów przed sądami w sporach dotyczących nieruchomości
 • POMOC PUBLICZNA / SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

  • Doradztwo prawne związane z przyznaniem i wykorzystywaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych
  • Analiza prawna polskich regulacji prawnych pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa unijnego
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Przygotowywanie dokumentów prawnych związanych z ochroną prywatności, zasadami przetwarzania danych osobowych, ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz zasad korzystania z poczty elektronicznej i Internetu przez pracowników
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
  • Audyty prawne w przedmiocie przestrzegania prawa z zakresu ochrony danych osobowych
  • Reprezentowanie klientów w trakcie postępowań prowadzonych przez GIODO
  • Dokonywanie konicznych zgłoszeń i rejestracji do GIODO
 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

  • Analiza przepisów prawa unijnego
  • Analiza zgodności polskich przepisów prawa pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa unijnego
  • Audyt prawny pod kątem przestrzegania przepisów prawa unijnego
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

  • Wzywanie dłużników klientów do zapłaty należności (przedsądowe wezwania do zapłaty)
  • Przygotowywanie umów oraz dokumentów zabezpieczających interesy wierzycieli
  • Pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami
  • Przygotowanie dokumentów do postępowania sądowego w celu dochodzenia należności przed sądem
  • Reprezentowanie klientów przed sądami
  • Reprezentowanie klientów w toku postępowania egzekucyjnego
  • Monitorowanie egzekucji komorniczej sądami
 • SPORY SĄDOWE / POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
  • Udział w negocjacjach, próbach ugodowych oraz postępowaniach mediacyjnych
  • Doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej oraz ocena szans ich powodzenia
  • Przygotowanie strategii obrony
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Opinie dotyczące interpretacji prawa ochrony środowiska na potrzeby inwestycji, w toku postępowań administracyjnych
  • Audyt prawny przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących w sprawach z zakresu ochrony środowiska (m.in. sprawach o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku)
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

  • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących prowadzenia wspólnych prac badawczych, autorskich praw majątkowych, umów licencji, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej
  • Rejestracja znaków towarowych, wspólnotowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych
  • Audyt prawne posiadanej dokumentacji z zakresu praw własności intelektualnej
 • AUDYTY PRAWNE / DUE DILIGENCE

  • Kompleksowe audyty prawne, przeglądy, due diligence przedsiębiorstw
  • Due diligence w celu ustalenia stanu prawnego
  • Audyt prawny co do prowadzenia działalności zgodnie z określonymi przepisami prawa
 • PRAWO TRANSPORTOWE

  • Przygotowywanie oraz negocjowanie umów przewozu, spedycji
  • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów przewozu i spedycji
  • Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa transportowego
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

  • Doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • Przygotowywanie oraz negocjowanie umów przewozu, spedycji
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • Przygotowywanie propozycji układowych
  • Reprezentowanie klientów w toku postępowań układowych i upadłościowych
 • SZKOLENIA

  Kancelaria specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

  • prawa podatkowego
  • prawa umów
  • prawa pracy
  • odpowiedzialności prawnej członków organów spółek
  • ochrony danych osobowych
 • DORADZTWO DLA KLIENTÓW PRYWATNYCH

  • Doradztwo prawne na rzecz osób prywatnych, w obszarach życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego
  • Doradztwo i planowanie podatkowe
  • Prawo rodzinne i spadkowe

ŚWIADCZYMY USŁUGI M.IN. DLA

 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma
 • firma

Masz pytania?
Napisz do nas!

Dziękujemy za wysłanie zapytania!

Masz pytania?
Napisz do nas!

Dziękujemy za wysłanie zapytania!

do góry